Aa2

Usluge JU Dom starih ,,Podgorica“


Djelatnost Doma obuhvata:

  • Pružanje usluga smještaja odraslim licima sa invaliditetom i starim licima;
  • Pružanje usluga podrške za život u zajednici;
  • Pružanje savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga;
  • Pružanje stručne podrške i sprovođenje odgovarajuće obuke pružaocima usluge porodičnog smještaja;
  • Radno-okupaciono angažovanje, koje se odnosi na obezbjeđivanje radne i okupacione terapije, kulturno-zabavnih aktivnosti itd;
  • Zdravstvenu zaštitu, koja se obezbjeđuje, u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju.

1. Služba za pružanje usluge smještaja

Usluge zdravstvene zaštite pružaju:

  • Doktor opšte prakse,
  • Medicinske sestre i tehničari,
  • Fizioterapeuti, i
  • Njegovateljice.

U okviru usluga zdravstvene zaštite Dom pruža:
    • Nadzor doktora opšte prakse;
    • Usluge fizikalne terapije pružaju fizioterapeuti zaposleni u Domu, koji sa korisnicima sprovode individualne i grupne terapije uz savjetovanje sa doktorom – fizijatrom;
    • Laboratorijske pretrage svih kategorija;
    • Podršku pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti: presvlačenje, kupanje, šišanje, hranjenje, kretanje, uzimanje redovne terapije itd;
    • Medicinsko osoblje Doma, u saradnji sa angažovanim specijalistima iz više oblasti, pruža 24-časovnu brigu i njegu svim korisnicima;
    • Upućivanje i prevoz do zdravstvenih ustanova gdje se obavlja specijalistički pregled, intervencija ili operacija;
    • Medicinska njega obuhvata kontinuiranu zaštitu kroz praćenje ukupnog stanja korisnika, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju oboljelih lica.

2. Služba za socijalni rad

 • Služba za socijalni rad je odgovorna za sve aktivnosti u vezi sa korisnikom od momenta njegovog prijema do otpusta. Pored navednog, brine o potrebama korisnika, njihovim sklonostima i adekvatnom uklapanju u domsku zajednicu, radno-okupacionoj terapiji, adekvatnom, sadržajnom korišćenju slobodnog vremena i njihovoj rekreaciji, organizovanjem zajedničkih i individualnih proslava/događaja (izleti, razni kulturno zabavni programi kao što su priredbe i odlazak u pozorište, doček Nove godine, vjerski praznici, rođendani itd). 
    • Bavi se odnosima sa porodicom i službama socijalne zaštite i drugim institucijama štiteći prava i interese korisnika (ostvarivanjem prava korisnika na zdravstvenu zaštitu, prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i drugih prava). Ova služba se takođe bavi rešavanjem konfliktnih situacija između korisnika, korisnika i zaposlenih, kao i drugim stručnim mjerama u skladu sa potrebama korisnika. 
    • Radom službe rukovodi šef službe, pored kojeg službu sačinjavaju socijalni radnici, psiholozi, radno-okupacioni terapeuti i radno-okupacioni saradnici.

U okviru Službe za socijalni rad Dom pruža i usluge radno-okupacione terapije
    • Početna procjena radno-okupacionog terapeuta i radno-okupacionog saradnika u cilju organizovanja aktivnosti dnevnog života korisnika u okviru i van Ustanove.
    • Razvijanje psiho-socijalnih vještina kroz održavanje kvalitetnih socijalnih odnosa sa drugima, treninga socijalnih vještina sa ciljem prevencije socijalne izolacije, kreiranje slobodnog vremena prema sposobnostima i afinitetima korisnika.
    • Očuvanje postojećih životnih navika, interesovanja i podsticanje korisnika da treniraju vještine koje smatraju značajnim.
    • Radno-okupacione, kulturno-zabavne, rekreativne i edukativne aktivnosti (novinarske, likovne, pjesničke i sportske radionice itd).

3. Služba za opšte i pravne poslove

Služba za opšte i pravne poslove obavlja poslove koji proističu iz radno pravnih odnosa i onih koji imaju zajednički i opšti karakter. Neki od zadataka službe su:
    • Izrada nacrta opštih akata, odluka, rješenja i drugih akata, praćenje i sprovođenje istih;
    • Izrada ugovora;
    • Zastupanje Doma pred relevantnim istitucijama;
    • Obavljanje poslova oko raspisivanja konkursa i oglasa;
    • Organizovanje obuka za unapređenje vještina i znanja zaposlenih;
    • Vođenje arhive Doma itd.

Radom službe rukovodi šef službe (stručni radnik na pravnim poslovima), pored kojeg službu sačinjavaju, operateri-arhivari-administrativni radnici i stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima. 

4. Služba za finansijsko-računovodstvene poslove

Služba za finansijsko-računovodstvene poslove obavlja:
    • finansijske, ekonomske, računovodstvene i knjigovodstvene poslove; 
    • priprema finansijske planove i izvještaje i izvještaj o finansijskom poslovanju; 
    • vrši obračun zarada;
    • upravlja imovinom Ustanove i korisnika; 
    • sprovodi javne nabavke;
    • izrada zahtjeva za budžetska sredstva.

Radom službe rukovodi šef službe (stručni saradnik na računovodstvenim poslovima), pored kojeg službu sačinjavaju: glavni knjigovođa, likvidator-fakturista i radnik na administrativno-finansijskim poslovima-poslovi blagajnika, magacioneri i službenik za javne nabavke.

5. Kuhinjska služba

Kuhinjska služba:
    • izrađuje sedmodnevi jelovnik, priprema i servira obroke prema nedjeljnom jelovniku koji se sastavlja uz učešće korisnika i koji je istaknut na vidnom mjestu;
    • rešava primjedbe korisnika  na ishranu;
    • obavlja druge poslove kojim se korisnicima osigurava zdrava i nutritivna ishrana. 

Izrađuju se i posebni jelovnici za osobe sa specifičnim zdravstvenim potrebama. Visok kvalitet hrane u skladu sa HACCP standardima. Radom službe rukovodi šef kuhinjske službe, pored kojeg službu sačinjavaju kuvari i pomoćni radnici u kuhinji.

6. Služba održavanja

Služba održavanja obavlja poslove investiciono-tehničkog održavanja objekata i opreme i njihovu fizičku zaštitu. Radom službe rukovodi šef službe, pored kojeg službu sačinjavaju: radnici na održavanju termo-tehničkih instalacija, vodoinstalater, vozači, kurir, koordinator rada za vešeraj i šnajderaj, radnici u vešeraju, šivač posteljine i rublja, zaštitari lica i imovine – stražari i radnik na održavanju kruga Doma.

7. Služba za pružanje usluga podrške za život u zajednici

Služba za pružanje usluga podrške za život u zajednici odraslim i starim licima sa invaliditetom obezbjeđuje dostupnost usluga u najmanje restriktivnom okruženju, uvijek kada za to postoje uslovi, kroz vaninstitucionalne oblike zaštite sa ciljem poboljšanja kvaliteta života korisnika i njihove socijalne uključenosti. Radom službe rukovodi šef službe-stručni radnik za uslugu, pored kojeg službu sačinjavaju stručni radnici i saradnici.