Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Korisnici | Dom Starih Podgorica
Ab

Korisnici

Dokumentacija potrebna za smještaj u JU Dom starih „Podgorica“

 1. Zahtjev za smještaj (u slobodnoj formi);

 2. Saglasnost osobe/izjava volje da osoba želi da bude smještena;

Napomena: Ukoliko je izjava volje osobe koja ima potrebu za smještajem kompromitovana usled zdravstvenog stanja, potrebno je pokrenuti postupak za preispitivanje poslovne sposobnosti ili osobi postaviti staratelja za poseban slučaj (porodica i centar za socijalni rad).

 1. Važeća lična karta na uvid;

 2. Važeća zdravstvena knjižica;

 3. Nalaz psihijatra (da nije stariji od 6 mjeseci) sa naznakom da je korisnik sposoban za kolektivni život;

 4. Nalaz interniste (da nije stariji od 6 mjeseci);

 5. Stara medicinska dokumentacija; 

 6. Izvještaj izabranog ljekara o terapiji koju korisnik koristi;

 7. Zdravstveni karton korisnika;

 8. Izvod iz banke o primanjima korisnika ili analitička kartica Fonda PIO sa primanjima i obustavama;

Napomena: Ukoliko korisnik prima penziju preko banke, potrebno je dostaviti potvrdu iz banke da korisnik nema dugovanja.

 1. Potvrda izabranog ljekara da osoba ne boluje od zaraznih bolesti;

 2. Ukoliko korisnik u Dom dolazi direktno sa bolničkog liječenja, neophodan je negativan test na klostridijum;

 3. Ukoliko se korisnik smješta neposrednim ugovoranjem, potrebna je izjava garanta Ugovora da će plaćati troškove smještaja za korisnika i važeća lična karta garanta na uvid.


 

Kontakt:

Služba za socijalni rad

Tel: +382 67 160 929

E-mail: domstarihpg at gmail.com (domstarihpg@gmail.com)

 

Osnov za smještaj korisnika

Korisnici se smještaju u JU Dom starih “Podgorica” posredstvom centara za socijalni rad, gdje centar donosi rješenje o smještaju, nakon slanja potrebne dokumentacije Domu i prihvatanja zahtjeva od strane Tima za prijem i otpust korisnika JU Dom starih “Podgorica”.

Drugi način smještanja korisnika je ugovaranjem usluge direktno sa Domom, gdje se nakon prihvatanja neophodne dokumentacije između korisnika i/ili člana porodice i Doma potpisuje ugovor o regulisanju njihovog međusobnog odnosa tj. prava i obaveza.

Pravo na smještaj i korišćenje usluge smještaja imaju državljani Crne Gore u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti čl. 5.

Podrška korisniku određuje se u odnosu na sposobnost neposredne brige o sebi i učestvovanje u aktivnostima života u zajednici, a razvrstava se u četiri stepena.

 1. Podrška prvog stepena pruža se korisniku koji nije sposoban da se samostalno brine o sebi i uključi u aktivnosti dnevnog života u zajednici.

 2. Podrška drugog stepena pruža se korisniku koji može da brine o sebi i da se uključi u aktivnosti dnevnog života u zajednici uz pomoć drugog lica.

 3. Podrška trećeg stepena pruža se korisniku koji može da brine o sebi i da se uključi u aktivnosti dnevnog života u zajednici uz nadzor i podršku drugog lica.

 4. Podrška četvrtog stepena pruža se korisniku koji može samostalno, odnosno uz podsjećanje da obavlja sve životne aktivnosti.


 

Najčešća pitanja i odgovori

Pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica imaju jedino korisnici koji u potpunosti snose troškove domskog smještaja. U svim drugim situacijama ono se ukida, jer država učestvuje u plaćanju troškova smještaja u potpunosti ili djelimično.

Dom je ustanova socijalne zaštite otvorenog tipa. U Dom se ulazi ličnom odlukom, te ukoliko Dom ne zadovolji potrebne kriterijume korisnika ili se korisnik ne uspije adaptirati, može donijeti odluku o izlasku iz Ustanove. Nakon takve odluke prekida se rješenje/ugovor o smještaju.

Dom je ustanova koja podržava i stimuliše kontakt sa porodicom. Naš cilj je zadovoljstvo korisnika. Ukoliko porodica i korisnik žele da provedu vrijeme zajedno, a da to dozvoljava zdravstveno stanje korisnika, mi smo tu da pomognemo da se taj kontakt i realizuje.

Ukoliko imate dijabetes, naši kuvari pripremaju za Vas pažljivo pripremljene jelovnike strogo vodeći računa o Vašim zdravstvenim potrebama.

Izleti su sastavni dio redovne usluge u Domu i isti se ne plaćaju.

Dom u okviru svojih smještajnih kapaciteta ima i jednokrevetne sobe, te je moguće boraviti sam u sobi.

Da. Prilikom prijema korisnika vodi se računa da se bračni tj. vanbračni partneri smjeste u dvokrevetne sobe ili apartmane, u zavisnosti od smještajnih kapaciteta koji su u tom trenutku na raspolaganju.

Naravno. Svi korisnici Doma imaju pravo na posjete u terminima koji su za to predviđeni. Zbog trenutne epidemiološke situacije termini i trajanje posjeta se realizuju u skladu sa preporukama nadležnih zdravstvenih institucija.