Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Tim za kvalitet | Dom Starih Podgorica
Nurse older man fist bumping

Tim za kvalitet

ISO i HACCP standardi – Tim za kvalitet

ISO 9001:2015 je međunarodni standard koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom koje organizacija mora da ispuni da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama.
Uvođenjem ovog standarda, JU Dom starih “Podgorica” će podići kvalitet pružanja usluge na najviši nivo, a sve u cilju zadovoljenja potreba naših korisnika. Interne procedure razvijene u sklopu standarda olakšavaju poslovanje i unutrašnju organizaciju i dinamiku procesa sa jasno preciziranim odgovornostima i ovlašćenjima, kako bi se rizik od greške sveo na minimum.

HACCP je sistem bezbjednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda. Njegova primjena podrazumijeva poštovanje standardnih operativnih procedura i uputstava kojima se smanjuju rizici po bezbjednost hrane. 
Tim  za kvalitet je najviši stručni organ rukovođenja i upravljanja Sistemom kvaliteta u JU Dom starih “Podgorica”. Sastav Tima za kvalitet je određen posebnom odlukom direktora. Radom tima rukovodi menadžer Tima za kvalitet, a njegov zamjenik se imenuje po potrebi, ili ulogu obavlja administrator Tima.